fbpx

Salgs- og leveringsbetingelser for Cut and Color

 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til private og erhvervskunder 

1.         Anvendelse

 

1.1       Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings­betingelser. Betingelserne gælder for alle aftaler indgået med Cut and Color, CVR-num­mer: 29466653. Dette dokument omfatter salg og levering af produkter samt ydelser til private og erhvervskunder.

 

  1. Aftalegrundlag

 

2.1       Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Cut and Colors tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Cut and Colors salg og levering af produkter og ydelser til kunden. Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Cut and Color udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

 

2.2       Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

 

3.         Produkter og ydelser

 

3.1       Produkter. Produkter, som Cut and Color sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

3.2       Ydelser. Tilknyttede ydelser, som Cut and Color sælger og leverer til kunden, i for­bindelse med salg og levering af produkter udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leve­ringen.

 

3.3       Ansvarsbegrænsning. Produkter og tilknyttede ydelser, som Cut and Color sælger og leverer til kunden, er beregnet til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Cut and Color  i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde Cut and Color, i det omfang Cut and Color måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

 

3.4       Cut and Color er ikke skadesansvarlig ved fejl og mangler i kundens materiale eller produkter. Ligeledes kan Cut and Color ikke gøres ansvarlig for eventuelle materialetab forårsaget af Cut and Color.

 

4.         Pris og betaling

 

4.1           Pris. Prisen for produkter og ydelser følger Cut and Colors gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Cut and Color bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

 

4.2       Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter og ydelser i henhold til fakturaen, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

 

  1. Forsinket betaling

 

5.1       Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter og ydelser rettidigt af årsager, som Cut and Color er uden ansvar for, har Cut and Color ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

 

5.2       Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter og ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Cut and Color, har Cut and Color ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter og ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter og ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 

6.         Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

 

6.1       Tilbud. Cut and Colors tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Cut and Color i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Cut and Color, medmindre Cut and Color meddeler kunden andet.

 

6.2       Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter og ydelser til Cut and Color skriftligt, medmindre andet er aftalt med Cut and Color.

 

 

6.3       Ordrebekræftelser. Cut and Color tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter og ydelser til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Cut and Color.

 

6.4       Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter og ydelser uden Cut and Colors skriftlige accept.

 

6.5       Uoverensstemmende vilkår. Hvis Cut and Colors bekræftelse af en ordre på produkter og ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Cut and Color skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7.         Levering

7.1       Leveringsbetingelse. Cut and Color leverer alle solgte produkter og ydelser i henhold til ordrebekræftelsen.

 

7.2       Leveringstid. Cut and Color leverer alle solgte produkter og ydelser til den tid, der fremgår af Cut and Colors ordrebekræftelse. Cut and Color har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

 

7.3       Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter og ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Cut and Color. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Cut and Color, kan den ikke senere gøres gældende.

 

8.         Forsinket levering

8.1       Meddelelse. Hvis Cut and Color forventer en forsinkelse i leveringen af produkter og ydelser, informerer Cut and Color kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

 

8.2       Ophævelse. Hvis Cut and Color undlader at levere produkter og ydelser senest 3 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist i henhold til ny aftale, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Cut and Color. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

 

 

 

9.         Garanti

 

9.1       Garanti. Cut and Color garanterer, at produkter og ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 12 måneder efter leveringen. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 12 måneder fra udskiftningen, dog maksimalt 12 måneder fra oprindelig levering.

 

9.2       Undtagelser. Cut and Colors garanti bortfalder, hvis fejl og mangler skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installa­tion, brug eller vedligeholdelse i strid med Cut and Colors instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end Cut and Color, og (iv) andre forhold, som Cut and Color er uden ansvar for.

 

9.3       Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Cut and Color. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Cut and Color, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Cut and Color de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Cut and Color beder om.

 

9.4       Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Cut and Color har modtaget meddelelse fra kun­den om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Cut and Color kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Cut and Color. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Cut and Color. Cut and Color bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

9.5       Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Cut and Color har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Cut and Color fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere defekte dele, eller (ii) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.

 

9.6       Ophævelse. Hvis Cut and Color undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Cut and Color har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 14 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Cut and Color. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter og ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

 

10.      Ansvar

 

10.1     Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

 

10.2     Produktansvar. Cut and Color er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Cut and Color, i det omfang Cut and Color måtte ifalde produktansvar herudover.

 

10.3     Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Cut and Colors ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 10 % af det salg af produkter og ydelser, som Cut and Color netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegræns­ningen gælder ikke, hvis Cut and Color har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

 

10.4     Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Cut and Color ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

 

10.5     Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Cut and Color ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Cut and Colors kontrol, og som Cut and Color ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

 

11.      Immaterielle rettigheder

 

11.1     Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter og ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Cut and Color.

 

 

12.      Fortrolighed

 

12.1     Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Cut and Colors erhvervshemmeligheder eller andre oplys­ninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

 

12.2     Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Cut and Colors fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

 

12.3     Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.